Kerkgenootschap

Het kerkgenootschap Kadam Chöling houdt zich bezig met het organiseren van lezingen, retraites en studiebijeenkomsten. Op verzoek van het kerkgenootschap probeert de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee twee keer per jaar naar Nederland te komen, in het voorjaar voor een studieretraite en in het najaar voor enkele lezingen. Ook andere grote meesters als Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee en Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee hebben op verzoek van het kerkgenootschap in het verleden Nederland bezocht en lezingen en initiaties gegeven.

Naast bovengenoemde activiteiten organiseert het kerkgenootschap Kadam Chöling ook enkele studiebijeenkomsten per jaar. Tijdens deze studiebijeenkomsten worden verschillende boeddhistische teksten en onderwerpen bestudeerd onder begeleiding van ‘oudere’ studenten van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee. Het open karakter van deze studiegroepen zorgt ervoor dat de studiebijeenkomsten door deelnemers als leerzaam worden ervaren.

Het kerkgenootschap heeft een ANBI status. Dat heeft fiscale voordelen bij schenkingen of nalatenschap.

 

ALGEMENE EN ANBI GEGEVENS KADAM CHÖLING

Algemene gegevens
Tibetaans boeddhistisch kerkgenootschap Kadam Chöling
Zijlweg 286 A
2015 CN  Haarlem
kadamcholing@gmail.com
www.kadamcholing.nl

RSIN/fiscaal nummer 819317172

Bestuur
Liang Tjoa, voorzitter
Cécile Paulus van Pauwvliet, secretaris
Edward Teunissen, penningmeester
Lan Tjoa, bestuurslid

Doelstelling
De doelstelling van Kadam Chöling, zoals ook weergegeven in de statuten, is:

 • dat zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de boeddhistische Mahayana leer en wel voornamelijk in de vorm zoals deze in de Tibetaanse Gelukpa traditie, in het bijzonder in de Dagpo-overlevering, wordt overgedragen.
 • het voor haar leden mogelijk maken zich de essentie van de boeddhistische leer door studie, meditatie en (rituele) beoefeningen eigen te maken.
 • het behoud van de Tibetaans boeddhistische cultuur in de ruimste zin des woords.
 • het toenemen van het welzijn en geluk van zo veel mogelijk voelende wezens in de ruimste zin des woords.
 • het vormen van een sociaal netwerk waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor de jaren 2021-2025
Het bestuur van het kerkgenootschap handelt naar het beleid dat is opgenomen in het beleidsplan. Hieronder treft u de hoofdlijnen aan uit het beleidsplan 2021-2025.

1. Het werk van Kadam Chöling
Kadam Chöling houdt zich bezig met de volgende activiteiten ten behoeve van het bereiken van de doelstelling:

 • het organiseren van bijeenkomsten, cursussen, retraites en studiereizen.
 • het oprichten van, samenwerken met en ondersteunen van bestaande boeddhistische instellingen, ook buiten Nederland, die dienstbaar zijn aan de doelstellingen van Kadam Chöling.
 • het ondersteunen van boeddhistische monniken, nonnen, leraren en leerlingen die zich inzetten voor de doelstellingen van Kadam Chöling.
 • het stimuleren van het uitgeven van boeken, tijdschriften en andere media die de doelstellingen ondersteunen, met name via de Stichting Kadam Chöling.
 • het verwerven van roerende en onroerende zaken die dienstbaar kunnen zijn aan de doelstellingen van Kadam Chöling.
 • alle andere wettelijke en deugdelijke middelen die deze doelstelling ondersteunen.

2. De wijze waarop Kadam Chöling geld werft
Contributie en giften
Contributie wordt geheven om de lopende kosten te dekken. Kosten die voortvloeien uit activiteiten en de aanschaf van vaste activa worden met name uit giften van de deelnemers gefinancierd.

Geen winstoogmerk
Kadam Chöling heeft geen winstoogmerk.

Vermogensbuffer
Er wordt een vermogensbuffer aangehouden met name ten behoeve van het continueren van de activiteiten van Kadam Chöling en het in stand houden van haar accommodatie.

Beperkt eigen vermogen
Kadam Chöling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van het kerkgenootschap.

3. Het beheer van het vermogen
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Kadam Chöling bestaat uit ten minste drie personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Integriteitseisen
De bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen welke door de belastingdienst aan bestuurders van een ANBI worden gesteld.

Gescheiden vermogen
Op grond van statuten heeft geen enkel bestuurslid als (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen.

Bankrekening
Het vermogen wordt liquide aangehouden op een bankrekening. Mocht dit vermogen worden belegd, dan zal dat met een laag risicoprofiel worden belegd en wel zo dat het vermogen op korte termijn weer beschikbaar kan zijn.

4. Besteding van het vermogen van Kadam Chöling
Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstelling van het kerkgenootschap.
De bestedingsdoelen worden binnen het bestuur in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Beloningsbeleid en onkostenvergoedingen
Het bestuur en de leden werken op vrijwillige basis en ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. In uitzonderingsgevallen worden daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld reiskosten vergoed. Er is geen personeel in dienst.

Batig liquidatiesaldo
Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een Nederlandse of buitenlandse ANBI instelling met een soortgelijke boeddhistische doelstelling als Kadam Chöling.

Administratie
Er wordt een administratie gevoerd volgens de wettelijke eisen die hieraan verbonden zijn.

Jaarverslag en verantwoording
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afsluiten van het boekjaar door de penningmeester een jaarverslag uitgebracht over de financiële gang van zaken in het Kerkgenootschap. Dit verslag dient goedgekeurd te worden door het bestuur.

Actueel overzicht van de activiteiten 2020
Voor een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2020 klikt u op onderstaande link:

Overzicht activiteiten Kadam Chöling 2020

Financiële verantwoording
Voor een overzicht van de staat van baten en lasten van 2020 klikt u op onderstaande link:

Staat van Baten en Lasten 2020

Publicatieplicht
Het kerkgenootschap voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website https://www.kadamcholing.nl.
Hier vindt men informatie over de naam van het kerkgenootschap; het adres; het RSIN/fiscaal nummer; de doelstelling; de hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan incl. het beloningsbeleid; een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording in de vorm van een staat van baten en lasten.

Kadam menu