Home

Wat is Kadam Chöling?

Kadam Chöling is een organisatie die is opgericht in 1992 en zich bezighoudt met het Tibetaans boeddhisme in Nederland. Ze staat onder de inspirerende leiding van de eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee Jhampa Gyatso.

eerwaarde-rinpochee

De naam Kadam Chöling betekent ‘plaats waar het onderricht van de oude en nieuwe Kadampa, later Gelugpa genoemd, wordt behouden en ontwikkeld’.

Binnen het Tibetaans boeddhisme bestaan vier grote scholen, waarvan er één bekend staat als de Gelugpa school. Binnen de Gelugpa school bestaan verschillende overleveringslijnen, waaronder de traditie van het Dagpo klooster.

Kadam Chöling bestaat uit twee verschillende organisaties: het kerkgenootschap Kadam Chöling en de Stichting Kadam Chöling. 

Stichting Kadam Chöling

In 2005 is de Stichting Kadam Chöling opgericht met als voornaamste doel het ondersteunen van de activiteiten van het kerkgenootschap Kadam Chöling. Dit doet Stichting Kadam Chöling voornamelijk door het uitgeven van boeken en transcripten. Ook is zij intermediair bij het aanvragen van gebeden in het Dagpo Klooster in India. Verder valt EFT-NL onder de Stichting: De stichting biedt de gelegenheid aan donateurs in Nederland om hulp te bieden aan Tibetaanse vluchtelingen in zuid India (Mundgod) en midden India (Mainpat). De projecten omvatten steun aan klooster, school en een huis voor hulpbehoeftige ouderen.

Boeddhisme biedt een weg naar duurzaam geluk

De wens van elk levend wezen is het verwerven van geluk en het opheffen van alles wat als negatief ervaren wordt. Over hoe geluk te verwerven is bestaan in de wereld uiteenlopende ideeën en benaderingen vanuit even zoveel levensovertuigingen of persoonlijke visies.

Binnen het boeddhisme wordt er van uitgegaan dat geluk niet duurzaam te realiseren is door het primair nastreven van uiterlijkheden als bezittingen en roem.

De ervaring leert dat naarmate we onze geest beter begrijpen, tot rust weten te brengen, stabieler weten te maken en meer op het heilzame richten, we ons gelukkiger voelen. Daarom wordt er binnen het boeddhisme veel waarde gehecht aan het bestuderen van ons bewustzijn en trainen in het transformeren van ons bewustzijn en onze activiteiten.

Kerkgenootschap Kadam Chöling

Kerkgenootschap Kadam Chöling is een organisatie waarbinnen uiteenlopende activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd worden die geïnspireerd zijn door of ingebed zijn in de Tibetaans boeddhistische traditie.

De activiteiten zijn enerzijds gericht op een brede doelgroep, elke geïnteresseerde ongeacht cultuur of geloofsovertuiging is van harte welkom. Anderzijds behartigt Kadam Chöling de belangen van haar leden. Het kerkgenootschap faciliteert kennismaking met verschillende aspecten van de beoefening van de Dagpo Lamrim traditie in Nederland en biedt een plaats voor ontmoeting.

Sinds 2013 huurt het kerkgenootschap een centrum in Haarlem met een ontmoetingsruimte, een tempel en een tuin. Een groot deel van de activiteiten wordt hier georganiseerd. Tijdens bijna alle activiteiten is het centrum voor iedereen toegankelijk.

Kadam Chöling kan haar activiteiten ontplooien door de vrijwillige inzet van mensen en door ontvangen donaties. Door de vrijwillige inzet kunnen de kosten van het kerkgenootschap zo laag mogelijk gehouden worden. We hebben ervoor gekozen om activiteiten die Kadam Chöling in haar centrum organiseert gratis aan te bieden. Samen zorgen we ervoor dat Kadam Chöling kan bestaan.

Centrum Kadam Chöling weer open

Het centrum van Kadam Chöling is weer open voor activiteiten.

Wij verzoeken iedereen om in het centrum bedachtzaam om te gaan met anderen en hun wensen met betrekking tot het houden van afstand of het dragen van een mondkapje te respecteren.

Programma maand september 2022

Programma maand oktober 2022

Introductie boeddhisme

Vanaf 16 juni gaat de cursus Introductie Boeddhisme starten. Zie de bijlage voor de data.

Folder Introductie boeddhisme zomer 2022

Agenda activiteiten en lezingen

U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com.
Aanmelden is belangrijk zodat wij u kunnen informeren wanneer het programma door onvoorziene omstandigheden wijzigt.

De activiteiten in het centrum zijn gratis. Een donatie wordt gewaardeerd. 

okt 2022

Introductie Boeddhisme - De vier edele waarheden op  13 oktober, 2022 om  19:30 - 21:30

Vertrouwenspersonen en ethische gedragscode

Kadam menu