Stichting Kadam Chöling

Dagpo Rinpochee

Dagpo Rinpochee

Stichting Kadam Chöling is op 27 september 2005 opgericht met als voornaamste doel het ondersteunen van de activiteiten van het kerkgenootschap Kadam Chöling. In de statuten wordt dit doel als volgt omschreven:
- verlenen van materiële en immateriële steun aan het Tibetaans boeddhistisch kerkgenootschap Kadam Chöling.
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk betekent dit dat stichting Kadam Chöling zich voornamelijk bezighoudt met het uitgeven van boeken en transcripten en alle overige steun die zij kan bieden in het belang van het boeddhisme in het algemeen en de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder.

De meeste lezingen die worden georganiseerd door Kadam Chöling worden door de stichting geredigeerd en uitgebracht in transcript- of boekvorm. De stichting SKC heeft geen winstoogmerk. Overeenkomstig de instructies van de Eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee worden deze uitgaven met een minimale winstmarge verkocht. De winstmarge wordt gebruikt om het risico van niet verkochte voorraden te dekken, toekomstige uitgaven te financieren en voor lopende kosten van de stichting. Zo proberen we de drempel om een uitgave aan te schaffen zo laag mogelijk te houden.

Tevens houdt de stichting zich rechtstreeks en via Entraide Franco-Tibetaine Nederland bezig met het bieden van steun aan projecten en aan leraren die van belang zijn voor het boeddhisme, in het bijzonder voor de overleveringslijn van het Dagpo Klooster. Via de EFT-NL-rekening van de stichting worden giften overgemaakt ter ondersteuning van het klooster Dagpo Shedrup Ling, voor de monniken of voor de naastgelegen school in Kaïs.

ANBI gegevens Stichting Kadam Chöling
De stichting staat geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ook wel ANBI genoemd. De wettelijk verplichte gegevens staan hieronder vermeld:

Naam ANBI: Stichting Kadam Chöling
RSIN/fiscaal nummer: 814875336
Contactgegevens: Zijlweg 286a, 2015 CN Haarlem
Email: kadamcholing@gmail.com

IBAN SKC: NL53 TRIO 0254 8374 84
IBAN SKC inz. EFT:  NL63 TRIO 0390 4571 75

Bestuurssamenstelling
Li Tho van der Bom (voorzitter)
Sandra van Nispen (secretaris)
Jacco van de Velden (penningmeester)
Klaas Boer (bestuurslid)
Liang Tjoa (bestuurslid)

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en overige vrijwilligers werken volledig onbezoldigd voor de stichting en ontvangen geen onkostenvergoeding. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Doelstelling
Stichting Kadam Chöling houdt zich met name bezig met het uitgeven van boeken en transcripten en alle overige steun die zij kan bieden in het belang van het boeddhisme in het algemeen en de overleveringslijn van het Dagpo klooster in het bijzonder. De meeste lezingen die door Kadam Chöling worden georganiseerd, worden door de stichting geredigeerd en uitgebracht in transcript- of boekvorm. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaarverslagen
SKC jaarverslag 2014
SKC jaarverslag 2015
SKC jaarverslag 2016
SKC jaarverslag 2017
SKC jaarverslag 2018
SKC jaarverslag 2019, voorlopige versie
SKC jaarverslag 2020
SKC jaarverslag 2021

Financiële verantwoording
SKC jaarrekening 2020
SKC jaarrekening 2021

Kadam menu