Kerkgenootschap Kadam Chöling

Kerkgenootschap Kadam Chöling is een organisatie waarbinnen uiteenlopende activiteiten georganiseerd en gefaciliteerd worden die geïnspireerd zijn door of ingebed zijn in de Tibetaans boeddhistische traditie. Zij worden belangeloos georganiseerd door leden. Cursussen en studiebijeenkomsten over verschillende boeddhistische teksten en onderwerpen, meditaties, retraites en rituelen worden begeleid door ‘oudere’ studenten van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee. De studiebijeenkomsten hebben een open karakter, waarbij we een verbinding proberen te maken tussen het onderwerp en de persoonlijke ervaring. Het staat iedereen vrij om zelf te kiezen waar u aan wil deelnemen.

De activiteiten zijn enerzijds gericht op een heel brede doelgroep, elke geïnteresseerde ongeacht cultuur of geloofsovertuiging is van harte welkom. Anderzijds behartigt Kadam Chöling de belangen van haar leden. Het kerkgenootschap faciliteert kennismaking met verschillende aspecten van de beoefening van de Dagpo Lamrim traditie in Nederland en biedt een plaats voor ontmoeting.

In 1993 heeft een groep leerlingen, onder de naam Kadam Chöling, eerwaarde Dagpo Rinpochee naar Nederland uitgenodigd om boeddhistisch onderwijs te geven. Om de organisatie meer structuur te geven, werd in 1996 het kerkgenootschap Kadam Chöling opgericht. Eerwaarde Dagpo Rinpochee is op uitnodiging van Kadam Chöling vanaf 1993 vele jaren een aantal maal per jaar naar Nederland gereisd voor het geven van lezingen, studieretraites en begeleiding bij spirituele ontwikkeling. Sinds 2020 begeleidt Dagpo Rinpochee vanuit zijn woonplaats in Frankrijk.

Ook andere grote meesters als Kyabje Trijang Chogtrul Rinpochee en Kyabje Ling Chogtrul Rinpochee hebben op verzoek van het kerkgenootschap in het verleden Nederland bezocht en lezingen en initiaties gegeven. Bij de bezoeken van Zijne Heiligheid de Dalai Lama aan Nederland in 1999, 2009, 2014 en 2018 heeft Kadam Chöling geparticipeerd in de organisatie van dat bezoek.

Het kerkgenootschap heeft een ANBI status. Dat heeft fiscale voordelen bij schenkingen of nalatenschap.

Algemene gegevens

Tibetaans boeddhistisch kerkgenootschap Kadam Chöling
Zijlweg 286 A
2015 CN  Haarlem
kadamcholing@gmail.com
www.kadamcholing.nl

RSIN/fiscaal nummer 819317172

Bestuur
Liang Tjoa, voorzitter
Cécile Paulus van Pauwvliet, secretaris
Edward Teunissen, penningmeester
Lan Tjoa, bestuurslid
 

Hoofdlijnen van het beleidsplan voor de jaren 2022-2024

Hieronder treft u de hoofdlijnen aan uit het beleidsplan 2022-2024: de doelstelling; de voorgenomen activiteiten; de wijze waarop inkomsten worden verworven; het beheer en de besteding van het vermogen.

 1. De doelstelling van Kadam Chöling
 • dat zo veel mogelijk personen kennis kunnen nemen van de boeddhistische Mahayana leer en wel voornamelijk in de vorm zoals deze in de Tibetaanse Gelukpa traditie, in het bijzonder in de Dagpo-overlevering, wordt overgedragen.
 • het bevorderen dat een ieder in de gelegenheid wordt gesteld in woord, beeld en geschrift kennis te nemen van de boeddhistische leer.
 • het bevorderen dat een ieder, doch vooral haar leden, de overdracht van de boeddhistische leer kan ontvangen; dit geldt voor alle onderdelen van de leer zoals de boeddhistische filosofie, de boeddhistische rituelen, en de diverse vormen van meditatiebeoefening.
 • het voor haar leden mogelijk maken zich de essentie van de boeddhistische leer door studie, meditatie en (rituele) beoefeningen eigen te maken.
 • het bevorderen dat de Tibetaans boeddhistische cultuur in de ruimste zin des woords wordt bewaard en in vrijheid kan worden overgedragen.
 • het bevorderen van het welzijn en geluk van zo veel mogelijk voelende wezens in de ruimste zin des woords.
 • het vormen van een sociaal netwerk waar leden elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
 1. Voorgenomen activiteiten van Kadam Chöling om haar doelstelling te realiseren

Kadam Chöling wil onderstaande activiteiten uitvoeren:

 • het geven van voorlichting over het boeddhisme naar aanleiding van verzoeken uit de samenleving.
 • het openstellen van ons centrum en ontvangen van bezoekers waaronder bezoekende scholen.
 • het organiseren van een open dag.
 • het organiseren van cursussen waarin kennis gemaakt kan worden met het boeddhisme.
 • het organiseren van lezingen over het Mahayana boeddhisme in het algemeen, en uit de Dagpo Lamrim traditie in het bijzonder.
 • het organiseren van studiebijeenkomsten over verschillende boeddhistische teksten en onderwerpen uit het Mahayana boeddhisme in het algemeen, en de Dagpo Lamrim traditie in het bijzonder.
 • het organiseren van beoefeningen en rituelen uit het Mahayana boeddhisme in het algemeen, en uit de Dagpo Lamrim traditie in het bijzonder.
 • het organiseren van retraites gebaseerd op de Dagpo Lamrim traditie in het bijzonder
 • het organiseren van overdrachten, met name uit de Dagpo Lamrim traditie.
 • het uitnodigen van Tibetaans boeddhistische Leraren, met name uit de Dagpo traditie, die zorgdragen voor overdracht van deze traditie en ondersteuning bieden bij het eigen maken van deze traditie.
 • het organiseren van andersoortige samenkomsten waarbij leden elkaar kunnen ontmoeten.
 • het stimuleren van het behouden van het onderricht van eerwaarde Dagpo Lama Rinpochee
 • het stimuleren van het beschikbaar maken door derden van boeken, tijdschriften en andere media die de doelstellingen ondersteunen, waaronder door de Stichting Kadam Chöling.
 • het samenwerken met andere boeddhistische instellingen.
 • het samenwerken met en ondersteunen van bestaande boeddhistische instellingen, ook buiten Nederland, die dienstbaar zijn aan de doelstellingen van Kadam Chöling.
 • het ondersteunen van boeddhistische monniken, nonnen, leraren en leerlingen die zich inzetten voor de doelstellingen van Kadam Chöling.
 • het samenwerken met andere levensbeschouwingen.
 • als voorwaardenscheppende activiteiten: het besturen van het kerkgenootschap en het draaiende houden van het centrum, bijvoorbeeld middels huishouding, schoonmaakdagen en tuindagen.
 • het verwerven van roerende zaken die dienstbaar zijn aan de doelstellingen van Kadam Chöling.
 1. De wijze waarop Kadam Chöling inkomsten verwerft

Kadam Chöling kan haar activiteiten ontplooien door de vrijwillige inzet van mensen en door ontvangen donaties. Door de vrijwillige inzet kunnen de kosten die het kerkgenootschap maakt zo laag mogelijk gehouden worden. Het kerkgenootschap heeft ervoor gekozen om activiteiten die zij in haar centrum organiseert gratis aan te bieden. Kadam Chöling heeft geen winstoogmerk.

Het staat deelnemers vrij om bij te dragen door middel van inzet en/of een donatie en/of lidmaatschap. Het kerkgenootschap ontvangt geen subsidies. Samen zorgen we dat Kadam Chöling kan bestaan.

Lidmaatschap en donaties.                                                                                                         
Leden kunnen middels hun lidmaatschap het belang van de brede doelstelling van Kadam Chöling onderschrijven, en zo bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Kadam Chöling. Leden voldoen conform de statuten een jaarlijks lidmaatschap dat door het bestuur wordt vastgesteld. Kadam Chöling ontvangt donaties door de vrijgevigheid van met name haar leden. Er zijn leden die een overeenkomst voor een periodieke gift in geld aangegaan zijn met het kerkgenootschap voor een langere termijn. Het kerkgenootschap kan de mogelijkheid bieden om te doneren voor een specifiek doel.

   4. Het beheer van het vermogen
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van Kadam Chöling. Dat bestaat uit ten minste drie personen, een voorzitter, secretaris en penningmeester. Op grond van statuten heeft geen enkel bestuurslid als (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen als ware het eigen vermogen. De bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen welke door de belastingdienst aan bestuurders van een ANBI worden gesteld.

Er wordt een vermogensbuffer aangehouden met name ten behoeve van het continueren van de activiteiten van Kadam Chöling en het in stand houden van haar accommodatie. Kadam Chöling houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van het kerkgenootschap. Het vermogen wordt liquide aangehouden op een bankrekening. Mocht dit vermogen worden belegd, dan zal dat met een laag risicoprofiel worden belegd en wel zo dat het vermogen op korte termijn weer beschikbaar kan zijn.

Er wordt een administratie gevoerd volgens de wettelijke eisen die hieraan verbonden zijn.
Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afsluiten van het boekjaar door de penningmeester een jaarverslag uitgebracht over de financiële gang van zaken in het kerkgenootschap. Dit verslag dient goedgekeurd te worden door het bestuur.

   5. Besteding van het vermogen van Kadam Chöling
Het bestuur en de leden werken op vrijwillige basis en ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. In uitzonderingsgevallen worden daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld reiskosten vergoed. Er is geen personeel in dienst.

Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een Nederlandse of buitenlandse ANBI instelling met een soortgelijke boeddhistische doelstelling als Kadam Chöling.

Actueel overzicht van de activiteiten 

Voor een overzicht van de uitgevoerde activiteiten in 2021 klikt u op onderstaande link:

Overzicht activiteiten Kadam Choling 2021

Financiële verantwoording

Voor een overzicht van de staat van baten en lasten van 2021 klikt u op onderstaande link:

Verkorte staat van Baten en Lasten 2021

Kadam menu